EN ESPAÑOL
IN ENGLISH

SOMALI

LABO QOL QOYS AH LIISKA-SUGITAANKA
Warbixinta Codsiga

DAABAC AKHBAARKAN (PDF)

Hoy Macquul ah/LEP: Codsayaasha leh curyaannimada u qalanta ee u baahan caawin ee lagu buuxinayo codsiga liiska sugitaanka ama codsadaha u baahan caawinta luuqad bilaash ah, fadlan halkan ayu taaban kara, ama wuxuu ku soo ogeysiin karaa MPHA boostada Mareykanka. Codsiga qoran waa in horay loo calaameeyaa xiliga Juun 3, 2017.   Codsiga boostada ku socoto: MPHA, Maamulaha Kireynta, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401.  Curyaannimada maqalka shaqsiyaadka u baahan hoyga waxay ka soo wici karaan TDD/TTY Xiriiriyaha Minnesota 1-800-627-3529.

  1. Furitaanka Hore: Minneapolis Public Housing Authority (MPHA) waxay ogolaanayaan codsiyada qoysaska u qalmo guriga labada qol inta lagu jiro bilowga muddada sadex maalmood ah, ka bilow Qamiis, Juun 1, 2017 (8:00 a.m.) illaa Sabtida, Juun 3, 2017, (11:59 p.m.).
  2. Codsiga Onleenka: Codsiyada Liiska sugitaanka waa in lagu gudbiyaa onleenka inta lagu jiro waqtigaan. MPHA ma ogolaaneyso codsiyada warqada. Codsiyada waa in lagu buuxiyaa Codsiga Liiska sugitaanka onleenka adiga oo booqanayo MPHAOnline.com/familywaitlist. Dad weynaaha guryaha so codsanayo, wa inay isticmaalan Internetka (codsiga guryaha, telefonka mobeelka kuma haboono).
  3. Furitaanka Socdo: Ee xiggo muddada Furitaanka Hore, Liiska sugitaanka Qoyska Labada qol ee MPHA fureysaa Arbcada 3aad oo bil walba bilaabaneyso Juun 21, 2017, illaa ogeysiin dheeraad ah. Fadlan fiiri websaydka MPHA kadib Maajo 17, 2017 ee mphaonline.org wixii sharaxaado ah ee sida loo codsado bilaabaneyso Juun 21, 2017 iyo Arbaca walboo 3aad halkaas kadib.
  4. U qalmida: Codsadaha waa inuu haystaa ugu yaraan xubnooyin labo qoys ah ee u qalmayo qeybta labo qol. Xubinta hal qoys waa inuu ugu qalmaa sida Madaxa Qoyska iyo hal xubin waa inii ku Tiirsanaadaa.  (Ku tiirsadaha waa qofka ka hooseeyo 18 sanno oo da’da ah, Qofka Curyaanka ah, mase arday waqti buuxa skool digto; kuma jiro Madaxa Qoyska ama la koriyo.) U qalmida ee dhammaan guriyeynta bulshada MPHA waxay u baahantahay daqliga sannadlaha qoyska uu ah ama ka hooseeya boqolkiiba 80 ee Aaga Daqliga Dhexe (qoiska labada qof eh, daqalaha soo galo, wa inaysan kabadneen $54,400; qoiska marku yahay sadax qof na, daqalaha wa inaysan kabadneen $61,200).
  5. Meeleynta Liiska sugitaanka: Codsadaha codsadaa inta lagu jiro muddada Furitaanka Hore (Juun 1 illaa Jun 3, 2017) iyo cida buuxisaa sharuuda u qalmida ayaa lagu meeleynayaa liiska sugitaanka sida waafaqsan dhibcaha la doorbiday, iyada oo aan la tixgelin waqtiga gudbinta.  Codsadaha wuxuu soo wici karaa lambarka taleefonka tooska ah ee MPHA 612-342-1553 shan iyo toban maalmood kadib gudbinta si uu u eego heerka liiska sugitaanka. Codsadaha codsadaa taariiqaha isku xigo ee Furitaanka Socdo waxaa lagu meeleynayaa hoos kuwa codsaday horaantii, badelkii lagu dalbaday dhibcaha la doorbiday.
  6. Ogeysiinta: MPHA waxay soo ogeysiineysaa codsadayaasha markii magacyadooda ku soo dhawaado dusha liiska sugitaanka iyo MPHA waxay diyaar u tahay inay bilowdo nidaamka baaritaanka. Qoysaska buuxiyaa sharuuda baaritaanka, xaqiijinta kadib dhibcahooda ay doorbideen, waxaa la siinayaa qeybaha markii qeyb diyaar noqdo (iyo sida waafaqsan meeshooda liislka sugitaanka).
  7. Fursadaha Sifooyinka: Codsadaha u qalma wuxuu lahaan karaa dooqa lagu kireysanayo goobta deegaanka. Jaalalka MPHA ee gaarka-loo leeyahay, hormarada dhaqaalaha la isku daray oo ay ku jiraan qeybaha qoyska guriyeynta bulshada ee lagu hormariyay sida waafaqsan Barnaamijka Fursadaha Guriyeynta Metropolitan (MHOP).  Qeybahaan waxay ku jiraan bulshooyinka xigo: Chaska, Columbia Heights, Eden Prairie, Golden Valley, Maple Grove, Minneapolis, Munds View, New Hope, Plymouth, St. Francis iyo Watertown.
  8. Cusbooneysiinta Warbixinta: MPHA waxay u baahantahay warbixinta hadeer oo codsade walba. Dhammaan codsadayaasha waa inay ogeysiiyaan qoraal ahaan MPHA isbadelka qoyska ka koobanyahay, ciwaanka, lambarka taleefonka, ama ciwaanka i-meelka. Waxaad ka heli kartaa Foomka Aqbaarta Codsadaha xafiiska guud ee MPHA ama websaydka MPHA.

Fadlan sidoo kale ogow:

Liiska sugitaanka Sadexda qol ee MPHA wuu xirmayaa Arbacada kadib, Maajo 17, 2017.  Liiskaan wuxuu gaaray awoodiisa.

Illaa ogeysiin dheeraad ah, MPHA waxay joogteyneysaa inay ogolaato codsiyada koobiga ee Waayeelada (da’da 62 iyo kaweyn), Ku dhow Waayeel (da’da 50-61), iyo dadka weyn curyaanka ee hal ama labo qof qoyska oo hal qol iyo qeybaha dabaqa yar ee Isniinaha, Arbacooyinka, iyo Jimcooyinka, ka bilow 8:00 a.m. illaa 3:30 p.m. saacada 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN.

Fursadaha Guriyeynta Simman – Fursadaha Shaqada Simman