Liiska Qoysaska sugaaya qololka (2, 4, iyo 5 qol)

SOMALI

Haya’da guryaha ee MPHA ayaa hada aqbaleysa arjiyada labo, afar, iyo shanta qol ee guryaha dadka danyarta ah.

Codsiyada kombiitarka waxeey furmayaan in la buuxsan karo bil walba arbacada sadexaad, saacada in u dhaxeysa 7 a.m. to 10 p.m. (CST).

[HALKAAN RIIX TAARIQAHA SANADKA OO DHAN]

Liiska wuxuu u furanyahay qoysaska ka kooban labo qof iyo wixii ka badan. MPHA waxey u sameysay liisas ka la duwan dadka da’da ah (62+), kuwa cuuryanka, iyo kuwa da’da kusoo dhow (50-61).

MAALMAHA MARKII CODSIGA LIISKA SUGITAANKA UU FURANYAHAY, WAXAAD KU CODSAN KARTAA ADIGA OO RIIXAYO HALKAAN:

Waad ka tageysaa websaydka MPHA.

Hoy Macquul ah/LEP: Codsayaasha leh curyaannimada u qalanta ee u baahan caawin ee lagu buuxinayo codsiga liiska sugitaanka ama codsadaha u baahan caawinta luuqad bilaash ah, fadlan halkan ayu taaban kara, ama wuxuu ku soo ogeysiin karaa MPHA boostada Mareykanka. Codsiga boostada ku socoto: MPHA, Maamulaha Kireynta, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401.  Curyaannimada maqalka shaqsiyaadka u baahan hoyga waxay ka soo wici karaan TDD/TTY Xiriiriyaha Minnesota 1-800-627-3529.

Warbixinta Codsiga

DAABAC AKHBAARKAN / PRINT (PDF)

Codsiga Onleenka: Waa inaad ku gudbisaa Codsiga liiskaga sugitaankaaga kombiitarka (online) inta lagu jiro furitaanka jadwalka. MPHA ma ogolaaneyso codsiyada warqada. Codsiyada waa in lagu buuxiyaa Codsiga Liiska sugitaanka onleenka adiga oo booqanayo mpha.apply4housing.com. Dad weynaaha guryaha so codsanayo, wa inay isticmaalan Internetka (codsiga guryaha, telefonka mobeelka kuma haboono).

Warbixinta Aad U baahaneysid: Foomka codsiga kombiitarka (online) waa af Ingiriis. Si aad u buuxisid Codsiga Liiska sugitaanka waxaad u baahaneysaa magaca, taariiqda dhalashada, lambarka amniga bulshada, iyo daqliga xubinta qoys walba.

U qalmida Liiska sugitaanka: Qoyska waa inuu la haadaa ugu yaraan laba xubnood. Xubinta hal qoys waa inuu ugu qalmaa sida Madaxa Qoyska iyo hal xubin waa inii ku Tiirsanaadaa.  (Ku tiirsadaha waa qofka ka hooseeyo 18 sanno oo da’da ah, Qofka Curyaanka ah, mase arday waqti buuxa skool digto; kuma jiro Madaxa Qoyska ama la koriyo.) U qalmida ee dhammaan guriyeynta bulshada MPHA waxay u baahantahay daqliga sannadlaha qoyska uu ah ama ka hooseeya boqolkiiba 80 ee Aaga Daqliga Dhexe (qoiska labada qof eh, daqalaha soo galo, wa inaysan kabadneen $54,400; qoiska marku yahay sadax qof na, daqalaha wa inaysan kabadneen $61,200).

Meeleynta Liiska sugitaanka: Dhibaato malahan waqtiga aad codsatid inta lagu jiro muddada furitaanka. Boosaska liiska sugitaanka ayaa kowdii lagu dalbay Baraha Doorbiditaanka, iyo kadib si wareegta ah loogu bixiyey. Codsadaha wuxuu soo wici karaa lambarka taleefonka tooska ah ee MPHA 612-342-1553 shan iyo toban maalmood kadib gudbinta si uu u eego heerka liiska sugitaanka. Codsadaha codsadaa taariiqaha isku xigo ee Furitaanka Socdo waxaa lagu meeleynayaa hoos kuwa codsaday horaantii, badelkii lagu dalbaday dhibcaha la doorbiday.

Ogeysiinta iyo U qalmida Guriyeynta: Meeleynta liiska sugitaanka ma damaanad qaado inaaad buuxineysid sharuuda la doortay ee muhiimka u ah u qalmida guriyeynta bulshada. MPHA ayaa ogeysiineyso codsadayaasha markii magacooda u dhawaado dusha liiska sugitaanka iyo MPHA waxay diyaar u tahay inay bilowdo nidaamka baaritaanka. Xaqiijinta kadib ee Baraha Doorbiditaanka, qoysaska buuxiyaa sharuuda baaritaanka waxaa la siinayaa qeybaha markii qeybta diyaar noqdaa (iyo sida waafaqsan meeshooda ee liiska sugitaanka).

Fursadaha Sifooyinka: Codsadaha u qalma wuxuu lahaan karaa dooqa lagu kireysanayo goobta deegaanka. Jaalalka MPHA ee gaarka-loo leeyahay, hormarada dhaqaalaha la isku daray oo ay ku jiraan qeybaha qoyska guriyeynta bulshada ee lagu hormariyay sida waafaqsan Barnaamijka Fursadaha Guriyeynta Metropolitan (MHOP).  Qeybahaan waxay ku jiraan bulshooyinka xigo: Chaska, Columbia Heights, Eden Prairie, Golden Valley, Maple Grove, Minneapolis, Mounds View, New Hope, Plymouth, St. Francis iyo Watertown.

Takoor La’aanta: MPHA ma takooreyso codsade walba ama kireyste sababtoo ah jinsiyada, midibka, diinta, asalka dhalashada, isirka, heerka qoyska, jinsiga, dooqa galmada, heerka la xiriiro caawinta bulshada, heerka ciidannimo, heerka guurka, curyaannimad, da’da, ka mid ahaanshaha siyaasada ama waxkale MPHA waxay ansixisay Xeer Ka soo horjeedo Takoorida, Dhibaateynta, iyo Ka aargoosiga.

Heerka Joogteynta ee Liiska sugitaanka: Haddii aad badeshid ciwaanka, lambarka taleefonka, daqliga, ama cabirka qoyska, waa inaad ku soo ogeysiisaa MPHA qoraal ahaan gudaha 10 maalmood oo ganacsi ee isbadelka. MPHA kuma qaadeyso isbadal taleefonka. Badel walba oo qoran waa inay ku jirtaa lambarka amniga bulshada. Haddii MPHA isku dayeen inay kula soo xiriiraan oo aadan u jawaabin, ama haddii warqad laguu soo diro ee lagu soo celiyo MPHA iyadoo aan lagu soo gaarsiin wayay, MPHA way ka saareysaa magacaaga liiska sugitaanka. Kadib markii magacaaga laga saaro, waxaad haysataa muddo hal sanno ah ee dib loogu celiyo codsigaa adiga oo sheegayo warbixinta hadeer. Waxaad ka heli kartaa Foomka Aqbaarta Codsadaha xafiiska guud ee MPHA ama websaydka MPHA:

Foomka Aqbaarta Codsadaha (Applicant Update Form – PDF)

Boostada waxay isku badeshaa: Leasing Department MPHA, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401

Fadlan sidoo kale ogow…

Liiska sugitaanka Sadexda qol ee MPHA wuu xirmayaa Arbacada kadib, Maajo 17, 2017.  Liiskaan wuxuu gaaray awoodiisa.

Illaa ogeysiin dheeraad ah, MPHA waxay joogteyneysaa inay ogolaato codsiyada koobiga ee Waayeelada (da’da 62 iyo kaweyn), Ku dhow Waayeel (da’da 50-61), iyo dadka weyn curyaanka ee hal ama labo qof qoyska oo hal qol iyo qeybaha dabaqa yar ee Isniinaha, Arbacooyinka, iyo Jimcooyinka, ka bilow 8:00 a.m. illaa 3:30 p.m. saacada 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401.

Fursadaha Guriyeynta Simman – Fursadaha Shaqada Simman