Call Us Today! (612) 342-1400

Applicant Update Form | Foomka Aqbaarta Codsadaha | Formulario de Actualización del Solicitante

Applicant Update Form | Foomka Aqbaarta Codsadaha | Formulario de Actualización del Solicitante 2017-06-14T16:55:06-06:00

If you have a change of address, phone number, income, or family size, you must notify MPHA in writing within 10 business days of the change. MPHA will not take changes by phone. Each written change must include your social security number. If MPHA tries to contact you and you do not respond, or if a letter mailed to you is returned to MPHA undelivered, MPHA will remove your name from the waitlist. After your name is removed, you have a one-year period to reinstate your application by providing current information. You can get the Applicant Update Form from MPHA’s main office or the MPHA website:

APPLICANT UPDATE FORM (PDF)

Mail changes to: MPHA Leasing Department, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401.


Heerka Joogteynta ee Liiska sugitaanka: Haddii aad badeshid ciwaanka, lambarka taleefonka, daqliga, ama cabirka qoyska, waa inaad ku soo ogeysiisaa MPHA qoraal ahaan gudaha 10 maalmood oo ganacsi ee isbadelka. MPHA kuma qaadeyso isbadal taleefonka. Badel walba oo qoran waa inay ku jirtaa lambarka amniga bulshada. Haddii MPHA isku dayeen inay kula soo xiriiraan oo aadan u jawaabin, ama haddii warqad laguu soo diro ee lagu soo celiyo MPHA iyadoo aan lagu soo gaarsiin wayay, MPHA way ka saareysaa magacaaga liiska sugitaanka. Kadib markii magacaaga laga saaro, waxaad haysataa muddo hal sanno ah ee dib loogu celiyo codsigaa adiga oo sheegayo warbixinta hadeer. Waxaad ka heli kartaa Foomka Aqbaarta Codsadaha xafiiska guud ee MPHA ama websaydka MPHA:

FOOMKA AQBAARTA CODSADAHA (APPLICANT UPDATE FORM – PDF)

Boostada waxay isku badeshaa: Leasing Department MPHA, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401


Conservación de posición en la lista de espera: Si se produce un cambio de dirección, número de teléfono, ingreso o tamaño de familia, debe notificar a MPHA por escrito en un plazo no mayor a 10 días hábiles después del cambio. MPHA no aceptará cambios por teléfono. Cada cambio escrito debe incluir su número de seguro social. Si MPHA intenta comunicarse con usted y usted no responde, o si una carta enviada a usted es devuelta a MPHA como no entregada, MPHA retirará su nombre de la lista de espera. Después que su nombre es retirado de la lista, tiene un año para restituir la solicitud entregando su información actual. Puede obtener el Formulario de Actualización del Solicitante en la oficina principal del MPHA o en el sitio web de MPHA:

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE (APPLICANT UPDATE FORM – PDF)

Envíe los cambios a: MPHA Leasing Department, 1001 Washington Avenue North, Minneapolis, MN 55401.

English: This is important information about how to apply for public housing.  If you need help understanding this information, please contact MPHA for free language assistance.

Spanish: Esta es información importante sobre cómo presentar una solicitud para una vivienda pública.  Si necesita ayuda para entender esta información, comuníquese con la oficina de MPHA para obtener asistencia gratis en su idioma.

Somali: Tani waa warbixin muhiim ah ee ku saabsan sida loo codsado guriyeynta bulshada.  Haddii aad u baahantahay caawinta lagu fahmayo warbixintaan, fadlan kala soo xiriir MPHA caawinta luuqada oo bilaash ah.

Hmong: Nov yog cov ntaubntawv tseemceeb uas hais txog kev yuav siv nom tswv tej vaj tsev.  Caw mus nug ntawm MPHA yuav muaj cov ntxhais lus pab dawb rau koj.

Oromo: Kun waa’ee attamiin akka mana jireenyaa ummataatiif iyyatamu irratti odeeffannoo barbaachisaadha. Odeeffannoo kana hubachuuf gargaarsa yoo barbaaddan, maaloo deeggarsa afaanii bilisaatiif MPHA qunnamaa.

Amharic: በጋራ መኖሪያ ለመኖር ለማመልከት የሚጠቅም ጠቃሚ መረጃ ነው፡፡  ይህን መረጃ ለመረዳት እገዛ የሚያስፈልግዎት ከሆነ፣ እባክዎትን የነጻ ቋንቋ እገዛ ለማግኘት MPHAን ያግኙ፡፡

Translate »
X