Call Us Today! (612) 342-1400

Phone number for reasonable accommodation and free language assistance

Phone number for reasonable accommodation and free language assistance 2018-07-09T08:38:13-06:00

If you need free language assistance or reasonable accommodation because of a qualified disability, call 612-342-1586.

Haddii aad u baahan tahay caawimaad ee lagu turjumo luqada ingiriisiga, ama aad curyan nimo aad sheganaysid, Fadlan wac 612-342-1586.

Si usted necesita ayuda linguistica gratis o adaptaciones razonables porque una descapacidad eligible llama 612-342-1586.


TDD/TTY MINNESOTA RELAY: 1-800-627-3529

Translate »
X