Call Us Today! (612) 342-1400
Qhib Rau Teev Npe Tos Tsev Luam (Waiting Lists) – HMONG 2019-06-12T07:06:58-06:00

Daimntawv Pab Rau Tsev Luam: Qhib Rau Teev Npe Tos Tsev Luam

APPLY NOW
ENGLISH
AF SOMALI
EN ESPAÑOL

HAUV HMOOB

Lub Kooshaum Metropolitan Council Housing thiab Redevelopment Authority (Metro HRA), lub Minneapolis Public Housing Authority, thiab lub St. Paul Public Housing Agency yuav qhib txais daimntawv teev npe tos tsev luam (Section 8 Housing Choice Voucher Program) uas yog yuav tau mus teev daimntawv cuv npe nyob rau haus istawsnej.

Metro HRA

Metropolitan Council Housing and Redevelopment Authority

www.WaitlistCheck.com/METRO

Lub kooshaum Metro HRA yuav nrhiav tsev rau 2,000 tus teev npe tos tsev luam uas yog yuav rub pib los ntawm cov neeg ua lawv tau txais cov ntawv teev npe tuaj. Metro HRA yuav muab li ntawm 95% rau cov neeg ua teev ntawv tos npe tuaj uas nws nyob, tseem mus kawmntawv full-time uas nyob rau ntawm 7-lub cheebnroog, hauv Nroog Ntxaib; xwsli, ib cheebtsam ntawm area (Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott and Washington Counties). Ho ntawm 5% ces yuav muab rau cov neeg teev npe tos tsev li muab tau.

MPHA

Minneapolis Public Housing Authority

www.WaitlistCheck.com/MPHA

Lub kooshaum Minneapolis Public Housing Authority yuav nrhiav tsev rau 2,000 tus teev npe tos tsev luam uas yog yuav rub pib los ntawm cov neeg ua lawv tau txais cov ntawv teev npe tuaj. Lub kooshaum Minneapolis Public Housing Authority yuav muab li ntawm 95% rau cov neeg ua teev ntawv tos npe tuaj uas nws nyob, tseem mus kawmntawv full-time uas nyob rau ntawm 7-lub cheebnroog, hauv Nroog Ntxaib; xwsli, ib cheebtsam ntawm area (Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott and Washington Counties). Ho ntawm 5% ces yuav muab rau cov neeg teev npe tos tsev li muab tau. Cov tsev uas yuav muab rau neeg los mus nyob, nws yuav tsismuaj lub homphiaj tias leejtwg thiaj li losyog yuav ncua losyog yuav tsiskam muab tsev rau ibtug neeg txawm nws hom neeg, nqaijtawv, keebkwm tshwmsim, pojniam/txivneej, kev cai ntseeg, kev xiam hoobkhab, losyog hnubnyoog.

St. Paul PHA

St. Paul Public Housing Agency

www.WaitlistCheck.com/STPAUL

Lub kooshaum St. Paul Public Housing Agency yuav nrhiav tsev rau 3,500 tus teev npe tos tsev luam uas yog yuav rub pib los ntawm cov neeg ua lawv tau txais cov ntawv teev npe tuaj. Lub kooshaum St. Paul Public Housing Agency yuav muab li ntawm 95% rau cov tswvtsev losyog nws tus txijnkawm uas nyob, hau haujlwm losyog kawmntawv nyob rau hauv lub nroog St. Paul, losyog tus neeg thov tuaj ntawv tau poob vajtsev “homeless.”

Tsev Luam (Section 8 Housing Choice Voucher Program) yuav muaj kev pab rau cov tsev neeg uas ua haujlwm tau nyiaj tsawg los mus pab xaujtsev. Yuav kom koj tau txais kev pab, koj yuavtsum tau nyiaj li nram qab no losyog tsawgtshaj:

  • 1 tug neeg: $35,000  
  • 2 tus neeg: $40,000 
  • 3 tus neeg: $45,000 
  • 4 tus neeg: $50,000 
  • 5 tus neeg: $54,000 
  • 6 tus neeg: $58,000 
  • 7 tus neeg: $62,000 
  • 8 tus neeg: $66,000 

Daimntawv thov YUAV TSISMUAJ nyob rau hauv cov chaw ua haujlwm, xav raws fax losyog xa raws e-mail. Tus neeg yuav rau ntev tos tsev muaj peevxwm siv txhua lub khosphiavtawj, tej xovtooj ntawm tes uas siv tuaj mus teev daimntawv teev npe, nrog rau tej khosphiavtawj nyob au hauv chaw saibntawv thiab ntawm lub chaws housing authority yog tias muaj qhib. Yog ibtug neeg twg nws xav tau kev pab vim tsis txawj lus, losyog xav tau lwmyam ub no ntxiv kom thiaj pab rau nws teev tau; txhawbsiab rau kom hu rau cov kooshaum uas muaj qib cov chaw. Yuav muaj cov neeg txhaislus li ntawm 60 hom lus.

Lus nug

Translate »
X